جلسه دهم آموزش Microsoft Windows Server 2003


ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱٧ تیر ۱۳۸٧  

به نام آنکه هر چه داریم و هر چه هستیم از اوست

اما در این جلسه به نکته هایی از گروه های موجود در سرویس AD ویندوز 2003 می پردازیم و سپس به سراغ برخی دستورات یا Command ها می رویم.

نمایی از یک ساختار Domain Local Group :

 در شکل بالا منظور از DLG همان Domain Local Group و GG همان Global Group می باشد.

Group Nesting :

به عضویت یک گروه در گروه دیگر می گویند.

به عنوان مثال ما نمی توانیمیک گروه Domain Local را عضو یک گروه Global نماییم. چرا که هم از لحاظ عضویت و هم از لحاظ Permission به مشکل بر خواهیم خورد. ( با توجه به توضیحی که 2 جلسه پیش در رابطه با گروه های ویندوز 2003 داده شد).

ولی می توانیم یک گروهی ازنوع Globalرا به عضویت یک گروه Domain Local در آوریم.

تبدیل گروه ها به یکدیگر :

این مسئله را بایستی مد نظر داشته باشیم که به هیچ عنوان نمی توانیم گروه Global را به Domail Localو بالعکس تبدیل نماییم ولی می توانیم هر یک از این گروه ها را به Universal تبدیل نماییم.

همچنین بایستی این موضوع را در نظر بگیریم که می توانیم مثلا یک گروه Global را از حالت Scope ، Universal به یک Security تبدیل نماییم و این مشکلی ندارد و حتی قابلیت دادن Permission به کاربران عضو آن گروه هم فراهم می شود ولی در صورتی که بالعکس عمل نماییم تمامی Permission هایی که برای کاربران تنظیم کرده بودید از بین خواهند رفت.

Command های موجود در Active Directory :

ابتدا قبل از اینکه به مبحث دستورات برسیم باید به موردی اشاره کنم که در دستورات به کار می روند.

ساختار آدرس دهی Object ها در Active Directory :

برای دادن آدرس یک Object به اصطلاح از ساختار DS یا Distinguish Name استفاده می کنیم ، به طور مثال :

CN = Amir , OU = Engineers , DC= SecureNetworks , DC = com

دستور DSAdd :

جهت ایجاد یک Object در Active Directory از این دستور استفاده می شود.

به طور مثال ایجاد یک User در AD :

dsadd user cn=ali , ou=engineers , dc=securenetworks , dc=com

 در جلسات بعدی بیشتر در رابطه با این دستور و دستورات دیگر صحبت خواهیم کرد.

در انتها جمله ای دیگر خارج از دنیای IT : " می آییم و می رویم ولی اینکه به چه شکلی می رویم مهم است و اینکه در دلی باقی می مانیم یا خیر ، همواره سعی نماییم خاطره خوش از خود باقی بگذاریم ... "

همواره شاد باشید.لبخند